เอกสารอ่านสอบและแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สป.มท. UPDATE!

ตัวอย่างเนื้อหา

เนื้อหาเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้สอบ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


 • วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย
 • ความรู้ทั่วไปเกียวกับงานราชพิธี รัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ และความรู้เกี่ยวกับการจัดการทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง การบริหารราชการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • กฏหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการปกครอง
 • กฏหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • กฏหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของมางราชการ
 • กฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 • กฏหมายว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กฏหมายว่าด้วยพลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • กฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 • กฏหมายเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ
 • ระเบียบงานเกี่ยวกับสารบรรณ
สอบถาม/สั่งซื้อเอกสารเตรียมสอบ

วิธีการสั่งซ์้อเอกสารอ่านสอบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เลือกช่องทางการโอนเงิน

Upload Image...
แบบที่ 1

ไฟล์ PDF

280 บาท

รับไฟล์ทางอีเมลล์

หลังแจ้งโอนเงิน

ภายใน 2 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line-id

หรือทาง E-mail

แบบที่ 2

เล่มหนังสือ

400 บาท

ชำระโดยโอนเงิน

ส่งหนังสือวันถัดไป

ได้รับหนังสือ 1-3 วัน