คู่มือเตรียมสอบและแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตัวอย่างเนื้อหาในคู่มือ

Update เนื้อหาเป็นปัจจุบัน & ยุทธศาสตร์และโครงการสำคัญของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

**********************

  • ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรม)
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย

วิธีการสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน

กรุณาเลือกช่องทางการโอนเงิน

แบบที่ 1

ไฟล์ PDF

200 บาท

รับไฟล์ทางอีเมลล์

หลังแจ้งโอนเงิน

ภายใน 2 ชั่วโมง

สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง E-mail หรือ Line-Id

แบบที่ 2

เล่มเอกสาร

330 บาท

ชำระโดยโอนเงิน

ส่งเอกสารวันถัดไป

ได้รับเอกสาร 1-3 วัน