ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตัวอย่างข้อสอบ & แนวข้อสอบ ปี 2562 พร้อมเฉลย

 • วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย
 • ความรู้ทั่วไปเกียวกับงานราชพิธี รัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ และความรู้เกี่ยวกับการจัดการทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง การบริหารราชการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • กฏหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการปกครอง
 • กฏหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • กฏหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของมางราชการ
 • กฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 • กฏหมายว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กฏหมายว่าด้วยพลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • กฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 • กฏหมายเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ
 • ระเบียบงานเกี่ยวกับสารบรรณ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรม)
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
รายละเอียดเพิ่มเติม

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน

ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน

2. ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญา หลักการพัฒนาชุมชน รวมทั้งกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 

3. ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

4. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม และงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

5. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม 

6. ตัวอย่างข้อสอบ & แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย

รายละเอียดเพิ่มเติม