คู่มือเตรียมสอบและแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

ตัวอย่างเนื้อหาในคู่มือ

Update เนื้อหาเป็นปัจจุบัน & ยุทธศาสตร์และโครงการสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

**********************

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน 

 2. ความรู้เกี่ยวกับแนวความคิด ปรัชญา หลักการพัฒนาชุมชุน กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

 3. ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
  • พระราชบัญญัติบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
  • ระเบียบกระรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
  • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
  • ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน
 4. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม  และงานที่สำคัญของกรรมการพัฒนาชุมชน

 5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม

 6. แนวข้อสอบ & เฉลย พร้อมคำอธิบาย

วิธีการสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน

กรุณาเลือกช่องทางการโอนเงิน

แบบที่ 1

ไฟล์ PDF

300 บาท

รับไฟล์ทางอีเมลล์

หลังแจ้งโอนเงิน

ภายใน 2 ชั่วโมง

สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง E-mail หรือ Line-Id

แบบที่ 2

เล่มเอกสาร

430 บาท

ชำระโดยโอนเงิน

ส่งเอกสารวันถัดไป

ได้รับเอกสาร 1-3 วัน