พระราชพิธีและรัฐพิธี นักจัดการงานทั่วไปต้องรู้

พระราชพิธีและรัฐพิธี นักจัดการงานทั่วไปต้องรู้

พระราชพิธี

หมายถึง ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กําหนดไว้เป็นประจําตามราชประเพณี สามารถแบ่ง  ออกได้เป็น 3 งาน คือ งานเพื่อเป็นศิริมงคล งานที่แสดงกตัญูต่อพระมหากษัตริย์ งานที่เป็นวันสําคัญในพระพุทธศาสนา

ก่อนถึงงานพระราชพิธี จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีหมายกําหนดการของงานราชพิธีพระราชพิธี แบ่งเป็น 2 ประเภท ได็แก่

1. พระราชพิธีประจํา คือ งานพระราชพิธีที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี มี 14 พระราชพิธี ในหลวงทรงโปรดให้จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี

2. พระราชพิธีพิเศษ คือ งานพระราชพิธีที่จัดขึ้นนอกเหนือจากพระราชพิธีประจํา

รัฐพิธี

หมายถึง งานที่รัฐบาลกราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาให้ทรงรับไว้เป็นงานรัฐพิธี เช่น งานถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ โดยมีในหลวง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร หรือ องคมนตรี เข้าร่วมพิธี

รัฐพิธี แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. รัฐพิธีประจํา คือ รัฐพิธีที่กําหนดไว็เป็นประจํา เช่น วันพ่อขุนรามฯ วันสมเด็จพระนเรศวรฯ

2. รัฐพิธีพิเศษ คือ งานรัฐพิธีประกอบขึ้นนอกเหนือจากรัฐพิธีประจํา เช่น เปิดประชุมรัฐสภา

พระราชพิธี คือ ในหลวงกําหนด รัฐพิธี คือรัฐกําหนด

พิธี

หมายถึง งานที่ผู้ใดก็ตามสามารถจัดขึ้นตามลัทธิ ตลอดงานส่วนใหญ่เป็นงานที่อยู่ต่างจังหวัด

 ความแตกต่างของหมายกําหนดการ กําหนดการ หมายรับสั่ง

หมายกําหนดการ ใช้ในพระราชพิธี รัฐพิธี คือ เอกสารที่แจ้งกําหนดขั้นตอนของงานพระราชพิธีและรัฐพิธี โดยเฉพาะลักษณะของเอกสารจะต้องอ้างพระบรมราชโองการ เช่น ในหลวงเสด็จฯ พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช แต่คนทั่วไปไม่ต้องใช้หมายกําหนดการ , งานพระราชทาน , กฐินพระราชทานกําหนดการ ใช้ในงานพิธีต่างๆ คือ เอกสารที่แจ้งกําหนดขั้นตอนของงาน

หมายรับสั่ง เป็นเอกสารที่ออกถึงพระบรมวงศานุวงศ์ และผู้มีตําแหน่งเฝ้าทูลละอองฯ รวมไปถึงหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทราบ เป็นเอกสารที่ออกถึงผู้ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณการแต่งกายตามหมายกําหนดการ กําหนดการ หมายรับสั่ง ในพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ ให้แต่งกายตามที่แจ้ง

การแต่งกายมีลักษณะ ดังนี้

 • เครื่องแบบเต็มยศ
 • เครื่องแบบครึ่งยศ
 • เครื่องแบบปกติขาว
 • กากีคอพับแขนยาว

 ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าฯ

 1. การแต่งกายตามหมายกําหนดการ กําหนดการ หรือหมายรับสั่งของสํานักพระราชวัง
 2. ต้องไปถึงก่อนเวลาเสด็จ 1 ชั่วโมง
 3. ผู้เฝ้าต้องสํารวมกริยามารยาท
 4. ถ้ายืนเข้าเฝ้าฯ ไม่ควรเอามือไพล่หลัง
 5. นั่งเก้าอี้ไม่ควรนั่งไขว้ห้าง
 6. ไม่สวมแว่นตาดํา แว่นสีชา
 7. ไม่ควรสูบบุหรี่ ไม่ควรเคี้ยวหมากฝรั่งในพระที่นั่งหรือในพลับพลาพิธี
 8. ขณะเข้าเฝ้าฯ ไม่ควรพูดคุยกันเสียงดังเกินควร
 9. ไม่ควรถือถุงย่ามนําสิ่งของติดตัวมากเกินไป
 10. ห้ามนําอาวุธเข้ามาในบริเวณรับเสด็จฯ
 11. ห้ามนําเครื่องมือสื่อสารติดตัวไปในการเข้าเฝ้าฯ โดยเด็ดขาด
 12. เมื่อไปถึงสถานที่ที่กําหนดจะต้องปฏิบัติตามคําชี้แจงของเจ้าหน้าที่

ที่มา:  www.stabundamrong.go.th 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!
Have no product in the cart!
0