แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (แผนระดับต่างๆ)

ระดับของแผนตามมติ ครม.

การจัดทำแผนงาน/โครงการ ก็เป็นอีกหัวข้อหลักในการสอบบรรจุรับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่จะจัดสอบในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 นี้ ซึ่งในบทความนี้ก็จะเขียนเกี่ยวกับ แผน 3 ระดับ ตามมติของ ครม.

ในการจัดทำแผนงาน/โครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ได้ดำเนินการภายใต้มติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งสามารถจำแนกแผนได้ดังต่อไปนี้

ระดับของแผนตามมติ ครม. มี 3 ระดับ

แผนระดับที่ 1:

แผนยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65)

หมายเหตุ : “ยุทธศาสตร์ชาติ” สามารถใช้กับแผนในระดับที่ 1 เท่านั้น

แผนระดับที่ 2:

ประกอบด้วย 4 แผน ดังนี้

2.1 “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” หมายความว่า แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 3)

2.2) “แผนปฏิรูปประเทศ” หมายถึง แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ตามระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

2.3) “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” หมายความว่า แผนส าหรับถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี

2.4) “แผนความมั่นคง” หมายถึง “นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง แห่งชาติ” ตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้ง ภัยคุกคามเพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ 

หมายเหตุ : “แผนแม่บท…….ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน…..” “แผนปฏิรูปประเทศ ด้าน……….” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ….” และ “แผนความมั่นคง” สามารถใช้กับแผนในระดับที่ 2 เท่านั้น

แผนระดับที่ 3:  หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ

3.1) “แผนแม่บทด้าน………”. หมายถึง แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะด้าน ที่มีความสำคัญจำเป็นและสนับสนุนให้เกิดการบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาตร์ชาติ

3.2) “แผนพัฒนา………….” หมายถึง แผนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศรายประเด็น ตั้งแต่แผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

3.3) “แผนปฏิบัติการด้าน……….” หมายถึง แผนปฏิบัติการเพื่อแปลงแผน หรือสนับสนุนแผนระดับ 1 และระดับ 2 สู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ ไม่นับรวมแผนปฏิบัติราชการในแต่ละปีงบประมาณของส่วนราชการ

3.4) “แผนอื่นๆ” หมายถึง แผนที่ไม่ได้มีลักษณะตามแผนระดับ 1 แผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 (แผนตามข้อ 3.1 – 3.3)  โดยอาจเป็นแผนที่จัดทำขึ้นตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งมีความจำเป็นต้องเสนอแผนเพื่อให้คณะกรรมการระดับชาติชุดใดชุดหนึ่งหรือคณะรัฐมนตรีรับทราบหรือพิจารณา

 

ความเชื่อมโยงแผนสู่การปฏิบัติ

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ โดยแผนในระดับอื่นๆ ต้องมุ่งดำเนินการให้ บรรลุเป้าหมายตามที่ยุทธศาสตร์ชาติกำหนด

แผนระดับที่ 2 เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจกำหนดประเด็นการพัฒนาในบางประการ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติใน แผนระดับที่ 3

แผนระดับที่ 3 ซึ่งจะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติที่มีความชัดเจนตามภารกิจและสอดคล้องกับแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ/หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!
Have no product in the cart!
0