แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปิดรับสมัครไปแล้วสำหรับคนที่สนใจสมัครสอบเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

บทความนี้ก็เลยจะนำเอาบางส่วนของแนวข้อสอบที่เป็นจุดเน้นในการออกข้อสอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในส่วนของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

บางคนได้อ่านเอกสารหรือศึกษาข้อมูลไปแล้วน่าจะทำข้อสอบได้ไม่ยาก และยังมีเนื้อหาบางส่วนที่เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงความรู้ทั่วไปต่างๆ ที่น่าสนใจ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์โลก เป็นต้น สำหรับใครที่สนใจในส่วนของแนวข้อสอบเพิ่มเติม ก็สามารถสั่งจองได้ เอกสารอ่านสอบนักวิเคราะห์ฯ มีทั้งเนื้อหาและแนวข้อสอบจากสนามสอบจริง ที่เคยออกข้อสอบมาแล้ว ซึ่งจะทำให้มองเห็นแนวทางการออกข้อสอบได้ และช่วยในการประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือ เพราะคาดว่าคงจะกำหนดวันสอบภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2562 แน่นอน เพื่อที่จะทันได้ส่งชื่อผู้ที่สอบผ่านภาค ข. และต้องไปสอบภาค ก. (พิเศษ) ของสำนักงาน กพ.

มาดูกันดีกว่าว่าข้อสอบที่เคยออกไปมีอะไรบ้าง …

1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ก. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินการของกระทรวงและจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

ข. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการบิหารจัดการและบูรณาการ การดำเนินการของกระทรวงและจังหวัดให้บรรลุประสิทธิภาพ

ค. เป็นองค์กรที่มีสมมรถนะสูงในการอำนวยการและสนับสนุน การดำเนินการของกระทรวงและจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

ง. เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการและบูรณาการ การดำเนินการของกระทรวงและจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

2. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ก. การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารมุ่งความเป็นเลิศ

ข. การบูรณาการและประสานนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

ค. การส่งเสริม สนับสนุน การบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ง. การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

3. ข้อใดไม่ใช่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

ก. แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม

ข. แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ค. แนวนโยบายการส่งเสริมอาชีพของประชาชน

ง. แนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน

4. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

ก. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม

ข. การสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ค. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ง. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5. ข้อใดที่ไม่ใช่หน้าที่ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

ก. พัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการคุณภาพ

ข. สร้างความอยู่ดีมีสุขของสังคม

ค. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันสังคม

ง. ส่งเสริมการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนพัฒนา

6. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยประกอบไปด้วยหัวข้อใด

ก. ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาอย่างยั่งยืน ก้าวสู่สกล

ข. ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ก้าวไกลสู่สากล

ค. ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันสู่สากล

ง. ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาอย่างรวดเร็ว ก้าวสู่สากลอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ข้อใดไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ก. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นกิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2555

ค. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550

ง. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553

8. E-Inspection คือข้อใด

ก. ระบบการทำงานพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทย

ข. ระบบการเบิกจ่ายเงินในภาครัฐ

ค. ระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน

ง. ระบบฐานข้อมูลบุคคล

9. ในปัจจบันการเขียนแผนเปฏิบัติราชการของส่วนราชการใช้เทคนิคทางการบริหารในข้อใด

ก. Risk Management

ข. Mckinsey 7s

ค. การบริหารเชิงกลยุทธ์

ง. การวิเคราะห์ SWOT

10. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยที่ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในมิติใด

ก. พันธกิจ บูรณาการ

ข. ภารกิจ บูรณาการ

ค. พันธกิจ พื้นที่

ง. ภารกิจ พื้นที่

*********************************************************

สามารถดูแนวข้อสอบเพิ่มเติมใน เอกสารอ่านสอบนักวิเคราะห์ฯ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้โชคดีในการสอบค่ะ

 

แนวข้อสอบ & เอกสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!
Have no product in the cart!
0