Blog แบ่งปันประสบการณ์ | สอบ กพ | สอบราชการ | นักเรียนทุน กพ 

BLOG - บทความล่าสุด

เอกสารสำหรับอ่านสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เอกสารสอบ แนวข้อสอบ

Click สอบถาม/สั่งเอกสาร

เนื้อหาทันสมัย เข้าใจง่าย ครอบคลุมเนื้อหาสำหรับสอบ

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตัวอย่างข้อสอบ & แนวข้อสอบ ปี 2562 พร้อมเฉลย

 • วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย
 • ความรู้ทั่วไปเกียวกับงานราชพิธี รัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ และความรู้เกี่ยวกับการจัดการทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง การบริหารราชการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • กฏหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการปกครอง
 • กฏหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • กฏหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
 • กฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 • กฏหมายว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กฏหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • ระเบียบงานเกี่ยวกับสารบรรณ

ต้วอย่างเนื้อหา

ราคา 280 บาท

PDF ไฟล์ | ส่งอีเมลล์ภายใน 2 ชม.

New! สอบ กพ

มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562

วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต้องผ่าน 60 คะแนน

(ร้อยละ 60)

วิชาภาษาอังกฤษ

คะแนนเต็ม 50 คะแนน ต้องผ่าน 25 คะแนน 

(ร้อยละ 50)

(สามารถใช้ผลการทดสอบภาษาจาก TOEFL, TOEIC, IELTS, CU TEP, TU GET) ตามเงื่อนไขที่ กพ กำหนด

(ใหม่)! เพิ่มวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

คะแนนเต็ม 50 คะแนน ต้องผ่าน 30 คะแนน (ร้อยละ 60)

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรโมชั่นพิเศษ !

ส่วนลด 5% สำหรับคนที่เคยสั่งเอกสารอ่านสอบวิชาใดก็ได้ (ลูกค้าเดิม)